Архівний відділ

Бородянської райдержадміністрації

Київської області

a

Штати

У штаті архівного сектору Бородянської районної державної адміністрації працює 2 особи – завідувач та головний спеціаліст архівного сектору.photo
Юркевич Любов Миколаївна

-

Завідувач архівного сектору Бородянської районної державної алдміністрації відповідно до розпорядження голови Бородянської РДА від 24.10.2016 № 211-ос

16 червня 1999 року закінчила навчання в Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка та отримала спеціальність соціолога, а також кваліфікацію викладача соціології

Завідувач архівного сектору: 1. Здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі; 2. Подає на затвердження голові Бородянської райдержадміністрації полодження про архівний сектор; 3. Затверджує посадові інструкції працівників архівного сектору та розподіляє обов`язки між ними; 4. Планує роботу архівного сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Бородянської райдержадміністрації; 5. Вживає заходи щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи архівного сектору; 6. Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи; 7. Може входити до складу колегії Бородянської райдержадміністрації; 8. Вносити пропозиції щодо розгляду на засіданні колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень; 9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування; 10. Представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації; 11. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням; 12. Подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису структурного підрозділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників; 13. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису архівного сектору; 14. Здійснює добір кадрів; 15. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців; 16. Подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо: - призначення на посаду та звільнення з посади у порядку передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурного підрозділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; - прйняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників архівного сектору, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; 17. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень архівного сектору; 18. Забезпечує дотримання працівниками архівного сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; 19. Здійснює інші повноваження, визначені законом.photo
Вороніна Анна Анатоліївна

-

Головний спеціаліст архівного сектору Бородянської районної державної адміністрації відповідно до розпорядження голови Бородянської РДА від 24.10.2016 № 212-ос

16 червня 2014 року закінчила Київський університет туризму, економіки і права за спеціальністю правознавства та здобула кваліфікацію юриста

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ головного спеціаліста архівного сектору Бородянської районної державної адміністрації 1. Загальні положення Головний спеціаліст архівного сектору Бородянської районної державної адміністрації (далі - спеціаліст) забезпечує організацію користування документами Національного архівного фонду, які зберігаються у секторі. Спеціаліст безпосередньо підпорядковується завідувачу архівного сектору Бородянської районної державної адміністрації. Спеціаліст призначається на посаду розпорядженням голови районної державної адміністрації на конкурсній основі, звільняється з посади – розпорядженням голови районної державної адміністрації на підставі особистої заяви та з інших причин, визначених чинним законодавством. В своїй діяльності спеціаліст керується Законами України «Про місцеві державні адміністрації» (з наступними змінами), «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (з наступними змінами), актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, Державної архівної служби України, інших центральних органів виконавчої влади з питань архівної справи, Правилами роботи архівних установ України, розпорядженнями голови районної державної адміністрації. Спеціаліст повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра, без вимог до стажу роботи, повинен володіти персональним комп’ютером, знати законодавство з охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці. Спеціаліст на час відсутності з поважних причин (відпустка, хвороба тощо) завідувача архівного сектору районної державної адміністрації виконує його обов’язки з питань, що входять до компетенції спеціаліста сектору, та з інших питань. На час відсутності з поважних причин (відпустка, хвороба тощо) спеціаліста сектору його обов’язки виконує завідувач архівного сектору. 2. Завдання та обов’язки Основним завданням головного спеціаліста є організація використання відомостей, які містяться в документах Національного архівного фонду, що мають місцеве значення. Спеціаліст відповідно до покладених на нього завдань: 1) складає в установлені строки план-звіт роботи спеціаліста архівного сектору (форма 112) на рік, подає його на затвердження в установленому порядку та щоквартально звітує про виконання плану-звіту; 2) приймає від юридичних та фізичних осіб заяви, запити; готує архівні довідки, витяги та копії з документів Національного архівного фонду, які зберігаються в архівному секторі Бородянської районної державної адміністрації, листи-відмови тощо на запити фізичних та юридичних осіб у терміни, встановлені чинним законодавством та Правилами роботи архівних установ України, відповідає за ведення реєстраційної документації; в межах своєї компетентності проводить розрахунок вартості тематичних архівних довідок, витягів, копій та контролює своєчасну оплату юридичними та фізичними особами архівних послуг у сфері використання архівних документів, веде відповідну документацію, готує інформаційні та аналітичні матеріали з питань організації використання відомостей, які містяться в документах Національного архівного фонду; здійснює облік і звітність про проведену роботу; готує проекти листів з питань організації використання відомостей, які містяться в документах Національного архівного фонду; 3) організовує та здійснює використання документів Національного архівного фонду місцевого значення користувачами (юридичними та фізичними особами) в читальному залі сектору, відповідає за ведення відповідної документації зазначеної сфери використання документів згідно з чинним законодавством, Правилами роботи архівних установ України та Порядком користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам; здійснює облік і звітність про проведену роботу; 4) організовує та здійснює використання документів Національного архівного фонду місцевого значення юридичними особами за межами архівного сектору, відповідає за ведення відповідної документації зазначеної сфери використання документів згідно з чинним законодавством, Правилами роботи архівних установ України та Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам; здійснює облік і звітність про проведену роботу; 5) забезпечує в межах своєї компетенції доступ до публічної інформації, розпорядником якої є архівний сектор; 6) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом, захист персональних даних; 7) забезпечує в межах своєї компетенції здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції; 8) виконує інші доручення завідувача архівного сектору районної державної адміністрації. Спеціаліст є секретарем експертної комісії (далі - ЕК) архівного сектору Бородянської районної державної адміністрації та за рішенням голови ЕК, яким є керівник апарату районної державної адміністрації, забезпечує скликання засідань ЕК, складає протоколи, доводить до відома заінтересованих державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об`єднань громадян, релігійних організацій, музеїв і бібліотек та окремих осіб рішення ЕК, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію і забезпечує її зберігання, веде картотеку обліку описів та актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, схвалених ЕК архівного сектору. 3. Права Спеціаліст має право: 1) вносити пропозиції завідувачу архівного сектору з питань організації використання документів Національного архівного фонду місцевого значення та покращення зазначеного напрямку роботи; 2) приймати певні рішення, узгоджувати проекти документів, візувати в межах своєї компетенції окремі документи; 3) виконувати обов’язки представництва сектору з питань використання документів Національного архівного фонду, брати участь у нарадах, готувати інформаційні матеріали із зазначеного питання, отримувати необхідну для виконання своїх завдань та функцій інформацію від відповідних установ і підрозділів районної державної адміністрації, залучати до роботи спеціалістів, необхідних для виконання поставленого завдання; 4) інформувати завідувача архівного сектору про факти порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи користувачами документами Національного архівного фонду та іншими особами; 5) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами. 4. Відповідальність Спеціаліст несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, за неправдиве, неточне тощо викладення інформації, що міститься в архівних документах, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. 5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою Спеціаліст, відповідно до своїх обов’язків, готує в межах своєї компетенції документацію (архівні довідки, витяги, копії, листи-відмови тощо, проекти листів з питань організації використання відомостей, які містяться в документах Національного архівного фонду, акти видавання справ у тимчасове користування, анкети користувачів, замовлення на видавання справ, протоколи засідань ЕК тощо) у термін , визначені законодавством про Національний архівний фонд та архівні установи, Правилами роботи архівних установ України та іншими нормативними документами, підписує їх у межах своєї компетенції та подає на підпис завідувачу сектору. У процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з апаратом, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями та об`єднаннями громадян.